Podmienky používania

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov webstránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.

Prevádzkovateľ nie je vlastníkom stránky!

Stránka kaktus.tv iba odkazuje na videá, tzv. embedovanie, ktoré bolo EU súdom vyhlásené ako legálne a tým neporušujeme žiadny zákon, zdroj:
http://www.scribd.com/doc/244360017/EuGH-C-348-13-Framing
https://edri.org/cjeu-embedding-copyright-infringement/
https://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/

SOZA uznáva, že použitie embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.

Odkazy na webové stránky a služby tretích strán

V snahe poskytnúť vám vyčerpávajúce a užitočné zdroje môže táto Webová stránka obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nepodliehajú kontrole Kaktus.tv . Kaktus.tv nenesie zodpovednosť za obsah či produkty poskytované akúkoľvek odkazovanú stránkou či akýmkoľvek odkazom nachádzajúcom sa na odkazovanej stránke, či za akékoľvek zmeny či aktualizácie na týchto stránkach. Kaktus.tv poskytuje tieto odkazy len ako benefit pre vás, a zahrnutie akéhokoľvek odkazu nenaznačuje, že Kaktus.tv podporuje, garantuje či prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah či produkty na takejto stránke tretej strany. V súvislosti s vaším používaním tejto Webovej stránky môžete byť upozorňovaní na služby, produkty, ponuky a reklamné akcie poskytované tretími stranami, nie Kaktus.tv . Ak sa rozhodnete používať služby alebo produkty tretích strán, zodpovedáte za prečítanie a porozumenie podmienkam vzťahujúcim sa k akejkoľvek službe alebo produktu tretej strany. Súhlasíte, že tretia strana, nie Kaktus.tv , je zodpovedná za výkonnosť služieb alebo produktov tretej strany.

Ďalej nezodpovedáme za vyskakovacie okná (pop-up okná), ktoré môžu vyskakovať z prehrávačov tretích strán, ktoré sa nachádzajú na stránkach Kaktus.tv . Berte na vedomie, že na takýchto reklamách, ktoré vyskakujú na základe tretích strán sa môže nachádzať aj reklama nevhodná pre plnoletých (18+). Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies nevyhnutných pre fungovanie. Niektoré cookies môžu byť poskytnuté aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Zároveň používaním stránok súhlasíte so všetkými bodmi, ktoré sa nachádzajú v podmienkach používania a ste si tak vedomí niektorých rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť na stránkach Kaktus.tv .

 • Bez povinnosti monitorovať
  Kaktus.tv má právo, nie však zodpovednosť, monitorovať alebo odstraňovať obsah Webovej stránky, ktorý je poskytovaný ostatnými. Hoci niektoré komunity a iné oblasti môžu byť monitorované z dôvodu relevantnosti, nemáme povinnosť kontrolovať akýkoľvek obsah, a nie sme zodpovední za umiestňovanie takéhoto obsahu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť umiestnenie, upravovať poskytnutý obsah, a odstraňovať obsah z akéhokoľvek dôvodu.
 • Odškodnenie
  Zaväzujete sa odškodniť, brániť a uhradiť škody za Kaktus.tv akékoľvek a všetky nároky, požiadavky, poškodenie, náklady a zodpovednosti, vrátane opodstatnených odmien pre právnych zástupcov, vznesenej treťou stranou z dôvodu alebo na základe vašich činov alebo opomenutia súvisiacich s vaším používaním tejto Webovej stránky. Kaktus.tv si vyhradzuje právo prevziať výhradnú obhajobu a riadenie akýchkoľvek záležitostí podliehajúcim v danom prípade odškodnenia vami, a vy súhlasíte, že budete v maximálnej možnej miere spolupracovať na obhajobe akéhokoľvek nároku.
 • Oznamovanie používania
  3. umiestňovať alebo prenášať akékoľvek informácie dávajú vznik alebo podporujúci správanie, ktorého dôsledkom môže byť trestná činnosť, vznik priestupku, vznik neautorizovaného prevádzkovanie profesijných služieb, či inak porušujúce akékoľvek miestne, štátne, národné alebo zahraničné zákony, vrátane, bez obmedzenia, zákonov a nariadenie pre kontrolu exportu SR
 • Ukončenie
  Súhlasíte, že Kaktus.tv smie, úplne podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia, ukončiť váš prístup k webovej stránke a / alebo zablokovať váš budúci prístup k webovej stránke, ak zistíme, že ste porušili tieto Podmienky alebo inej zmluvy či nariadenia, ktoré sú spojené s vaším používaním Webovej stránky, alebo z iných dôvodov, medzi ktoré okrem iného patrí (1) požiadavky polície či iných vládnych bezpečnostných zložiek, (2) vašu požiadavku pre zmazanie vášho účtu, (3) zastavenie alebo modifikácia materiálov Webovej stránky či iné služby ponúkané na alebo prostredníctvom Webovej stránky, alebo (4) neočakávané technické problémy. V prípade, že je táto zmluva ukončená, obmedzenia týkajúce sa obsahu alebo materiálov objavujúcich sa na Webovej stránke, a požiadavky, záruky, odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti stanovené týmito Podmienkami používania, zostávajú v platnosti aj po jej ukončení. V prípade, že ste nespokojní s webovými stránkami či akoukoľvek službou poskytovanou Kaktus.tv , vaším jediným nápravným prostriedkom je ukončenie tejto zmluvy. Ak Kaktus.tv podnikne akékoľvek právne kroky proti vám v dôsledku vášho porušenia týchto Podmienok používania, Kaktus.tv je oprávnená od vás vymôcť, a vy súhlasíte zaplatiť, všetky opodstatnené odmeny pre právnych zástupcov a náklady takých krokov, a navyše akékoľvek prikázané či ekvitné odškodnenie ako Kaktus.tv . Súhlasíte, že Kaktus.tv sa nezodpovedá vám alebo akejkoľvek tretej strane za ukončenie vášho prístupu k webovej stránke.
 • Rozhodné právo
  Tieto Podmienky a vaše používanie tejto webovej stránky sa riadia zákonmi Slovenskej Republiky bez ohľadu na ustanovenia o kolízii právnych noriem.

Informácie

Filmy a seriály sa nenachádzaju na našich serveroch. Naše stránky len odkazujú na stránky a servery 3tích strán. Týmto spôsobom neporušujeme autorske práva a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nelegálny obsah, na ktorý tu upozorňujeme. Webové stránky Kaktus.tv sú v súlade so zákonmi DMCA, SR a EU. Na serveroch www.Kaktus.tv nie je umiestnený žiadny audiovizuálny materiál. Sledovať audiovizuálny materiál môže používateľ iba v prípade, že disponuje legálne zakúpenou kópiou konkrétného audiovizuálneho materiálu, alebo má splnomocnenie od vlastníka autorských práv daného audiovizuálneho materiálu. V prípade, že bude používateľ sledovať audiovizuálny materiál bez vyššie spomenutých naležitostí porušuje autorský zákon (Zbierka zákonov č. 618/2003). Spustením audiovizuálneho materiálu bez vyššie spomenutých náležitostí preberá používateľ plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vlastníkovi autorských práv.

Podmienky používania

1.) Používaním portálu Kaktus.tv sa používateľ zaväzuje, že súhlasí so všetkými tu uvedenými pravidlami.

2.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto pravidlách.

3.) Prevádzkovateľ nikdy nežiada osobné informácie používateľa (napr. heslo) mailom ani iným podobným spôsobom.

4.) Používateľ môže pridávať iba obrázky, fotografie, alebo audio-vizuálny materíal na ktoré si autor neuplatňuje autorské práva alebo s autorskými právami, ktoré patria používateľovi.

5.) Vložením obrázku, fotografie, alebo audio-vizuálneho materíalu používateľ súhlasí s jeho zobrazením a vzdáva sa všetkých autorských práv.

6.) Za vložený obrázok, fotografiu, alebo audio-vizuálny materíal nesie plnú zodpovednosť užívateľ, ktorý daný material pridal.

7.) Používateľ zaručuje, že nebude pridávať obrázky, fotografie, alebo audio-vizuálny materíal s erotickým alebo násilným motívom.

8.) Nevhodné obrázky, fotografie, alebo audio-vizuálny materíal môžu byť upravené alebo vymazané.

Ochrana osobných údajov

1.) Prevádzkovateľ zaručuje, že nebude osobné údaje podávať tretej osobe.

2.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zachovanie osobných údajov.